ವಿಸ್ಮಯ!!

ಕ್ಷಣದ ನೋಟ ಬದಲಾಯಿತು ವಾತಾವರಣ,

ನಿನ್ನ ಜುಮ್ಕಿಯ ನರ್ತನ ನಲಿಸಿತು ಆವರಣ,

ಆಕಾಶದಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನ ಸೌಮ್ಯತೆ,

ಮನದಿ ಆವರಿಸಿತು ಹೊಸದಾದ ಮೋಹಿತೆ!!

ಕೇಶರಾಶಿಯಾ ಕಪ್ಪು ಹೊಳಪು,

ತುಂಬಿ ತುಲುಕಿದೆ ಹರಡಿ ಬೆಳಕು,

ಮುಟ್ಟಿ ಆನಂದಿಸುವ ನವ್ಯ ಆಸೆ,

ಅಳಿಯದಿರಲಿ ಎಂದೆಂದೂ ಈ ಕ್ಷಣ ಕೂಸೆ!!

ನೋಡುತ್ತಿರುವೆ ನಿನನ್ನು ಕದ್ದು-ಮುಚ್ಚಿ,

ನಗುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ನಾಚಿ-ನಾಚಿ,

ಇಂದಾಯಿತು ನನ್ನ ರೋಮಾಂಚನ ದಿನ,

ನೀನಾದೆ ಇದಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ!!

ಅಪೂರ್ವ ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿದೆ ಮನದಲಿ,

ಕಳೆದುಹೋದೆ ಈ ನನ್ನ ಕವನದಲಿ,

ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇವಲ ಆಟವಾಗಿದೆ,

ತುಂಬಿರುವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನು, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ!!

-ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Discuss

%d bloggers like this: